Стручни активи и тимови

 

Стручни актив за развојно планирање

У току другог полугодишта школске 2016/2017. године стручни актив је саставио петогодишњи  Школски развојни план, који је Школски одбор усвојио 28.02.2017.  Ове школске године ће се радити на реализацији планираних активности.

Састав Стручног актива за школско развојно планирање чине:

 • Јованака Грујић, директор школе
 • Весна Млађовић, стручни сарадник
 • Зоран Дробњаковић, наставник.
 • Јовичић Дејан, наставник
 • Адиловић Хамдија, наставник
 • Вукадиновић Слађана, представ. општине
 • Милован Милетић, савет родитеља
 • Јаковљевић Андријана, ученичкки парламент

 

Стручни актив за развој школског програма

На почетку  2017/2018. године (15.09.2017.) школски одбор је донео Школски програм за период од 2017 до 2021. Године. Предстоји праћење реализације и његово уобличавање кроз анекс.

Стручни тим за развој школског програма чине:

 • Јованака Грујић, директор школе
 • Весна Млађовић, стручни сарадник
 • Милетић Славиша, наставник
 • Симић Горан, наставник
 • Димић Наталија, наставник
 • Милић Жаклина, наставник
 • Крстић Ивица, наставник

 

Стручни тим за израду Годишњег плана рада

Стручни тим чине:

 • Грујић Јованка, директора школе
 • Весна Млађовић, стручни сарадник
 • Јакшић Ана, наставник.
 • Басарић Тања секретар школе

 

Стручни тим за самовредновање квалитета  рада школе

Стручни тим чине:

 • Весна Млађовић, школски педагог
 • Спасић Данијела, наставник
 • Стојановић Сузана, наставник
 • Павловић Слободан, наставник
 • Бојковић Данило, ученик
 • Станић Радмила, представник родитеља

 

Стручни тим за заштиту од дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања

Стручни тим чине:

 1. Директор школе – Грујић Јованка,
 2. Секретар школе – Басарић Тања, дипломирани правник
 3. Педагог – Весна Млађовић, дипломирани педагог
 4. Наставник психологије – Стевановић Боса, дипломирани психолог
 5. Наставник физичког васпитања – Јовичић Дејан, професор физичког васпитања
 6. Наставници социологије :
  • Костић Људмила, професор социологије, Миленковић Снежана, професор социологије и        Симић Милена, професор социологије

Стручни тим за појачани васпитни рад и додатну подршку ученицима

Стручни тим чине:

 1. Директор школе
 • Јованка Грујић, професор историје
 1. Секретар школе
  • Басарић Тања, дипломирани правник
 2. Стручни сарадник, педагог
 • Весна Млађовић, педагог
 1. Наставници
 • Милентијевић Невена, наставник енглеског језика
 • Шевић Вера, наставник биологије
 • Биговић Злата, наставник географије

 

Стручни тим за каријерно вођење и саветовање ученика

Стручни тим чине:

 1. Одељењски старешина завршног разреда
 • Грујић Јованка, професор историје
 • Радивојевић Славица, професор машинских предмета
 1. Стручни сарадник
 • Весна Млађовић, педагог
 1. Наставници грађанског васпитања
 • Павловић Слободан, наставник историје
 • Људмила Костић, наставник социологије

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 Стручни тим чине:

 1. Радосављевић Владимир, наставник машинских предмета
 2. Шевић Вера, наставник биологије
 3. Властимир Елезовић, библиотекар
 4. Симић Милена, наставник социологије
 5. Миленковић Срећко, наставник муз.културе

 

Тим за инклузивно образовање

 Стручни тим чине:

1. Спасић Данијела, наставник физике

2. Јакшић Ана, наставник историје

3. Димић Наталија , наставник рус.језика

4. Милић Жаклина, наставник српског јез.и књиж.

5. Нешић Ранко, наставник математике

6. Крстић Ивица, наставник маш.предмета

7. Млађовић Весна, педагог

 

Тим за професионални развој

Стручни тим чине:

 1. Сузана Стојановић, наставник информатике и рачунарства
 2. Весна Млађовић, педагог
 3. Славиша Милетић, наставник машинских предмета
 4. Наташа Петровић, наставник српског језика
 5. Бранкица Бојичић, наставник енглеског језика
 6. Хамдија Адиловић, наставник машинских преме

 

Чланови Педагошког колегијума су:

 1. Грујић Јованка – директор школе
 2. Млађовић Весна – представник стручних сарадника
 3. Милосављевић Даница– председник Стручног већа за   природно-математичке предмете
 4. Миленковић Снежана– председник Стручног већа за друштвене предмете
 5. Петровић Наташа– председник Стручног већа за језичке предмете
 6. Милетић Славиша- председник Стручног већа за машинске предмете

 

 

Share Button
2019-05-12T22:01:17+02:00