Упис ученика 2022/2023.

У школској 2022/2023. години

школа уписује:

 • 20 ученика за образовни профил МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА  IV степен – шифра за упис KMVU SB 4D08S

 • 20 ученика у ГИМНАЗИЈИ (Друштвено језички смер)  – шифра за упис KMVU GA 4R01S

 • 10 ученика за образовни профил БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ III степен (уколико буде пријављено довољно ученика).    

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У ГИМНАЗИЈИ ВУЧИТРН

Ученици Гимназије Вучитрн, поред обавезних предмета у оквиру Програма наставе и учења, прописаног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бирају и изборне програме у складу са својим талентима и интересовањима.

Циљ изборних програма јесте унапређивање општег средњег образовања и васпитања усмеравањем на развој компетенција ученика ради боље припреме за даљи наставак образовања. Изборни програми имају за циљ да подстакну радозналост и мотивацију код  уактивизам за даље учење .

Ученици изборни програм бирају на почетку I и II разреда и није обавезно да ученик слуша исти изборни програм две године.

Ученици првог и другог разреда гимназије бирају два од следећих изборних програма:

    1. Појединац, група и друштво
    2. Језик, медији и култура
    3. Здравље и спорт
    4. Уметност и дизајн

Језик, медији и култура

Кроз изборни предмет  Језик, медији и култура ученици посебно уче да креирају информације, али и да разумеју прочитано у различитим медијима. Овај програм доприноси развоју компетенција као што су одговорно учешће у демократском друштву, сарадња, решавање проблема и комуникација.

Појединац, група  и друштво

Изборни предмет Појединац, група и друштво инт зегрише знања различитих наука и дисциплина као што су психологија, социологија, историја и грађанско васпитање. Путем упознавања са људским правима и институцијама које су одговорне за људска права кроз овај програм ученици се оспособљавају да буду друштвеноодговорни , да развијају критичко мишљење и решавају проблеме.

Здравље и спорт

Програм Здравље и спорт је направљен да ученици препознају значај телесног вежбања за унапређивање квалитета живота, као и да се понашају одговорно према здрављу. Осим физичког васпитања и биологије, комбиноваће се и знања из хемије, физике, психологије и математике.

Уметност и дизајн

Овај Изборни предмет је намењен ученицима који желе више да сазнају из области ликовног, српског, музичке културе и историје. Програм је усмерен на развијање креативности и интелигенције, као и на отвореност за различите начине изражавања ставова и осећања, и посебно утиче на развијање естетичке и компетенције за предузимљивост и орјентацију ка предузетништву.

Ученици за изборне програме добијају бројчане оцене које улазе у просек. Оцена ће зависити од ангажмана ученика, групног рада и продукта истраживања.

 

Радимо, дакле постојимо!

Мисија школе:

 1. Стручан и креативан колектив и наставни кадар, што доприноси ефикасности у раду.
 2. Добар фонд књига за потребе ученика и наставника, као и бесплатни уџбеници за све ученике наше школе .
 3. Савремено опремљени кабинети и радионице, што утиче на висока постигнућа ученика на такмичењима.
 4. Оспособљавање ученика образовног профила—машински техничар моторних возила за управљање возилима и полагање возачког испита Б категорије.
 5. Награђивање ученика који постижу запажене резултате у школи, и финансијска помоћ ученицима слабијег имовног стања
 6. Наградне екскурзије за најбоље одељење у школи.

Основне активности и циљеви:

 1. Стицање потребних знања, умења, навика и вештина код ученика,
 2. Оспособљавање ученика за самосталан рад и васпитање за стално образовање и самообразовање,
 3. Васпитање ученика за друштвени живот у демократском духу,
 4. Развијање психичких и физичких способности ученика и свести о чувању здравља, потреби физичких активности и заштити животне и радне средине.

 

 

 

 

 

 

Share Button
2022-04-05T14:45:51+02:00