Category Archives: Istorijat

ISTORIJAT ŠKOLE

ISTORIJAT  ŠKOLE

Prva srednja ekonomska škola “Moša Pijade” otvorena je u Vučitrnu dana 29.06.1961. godine pod brojem 01-2279F broj 403/66 i odluke koja je izašla u “Službenom glasniku R. Srbije” br. 42/66.

Školske 1961/62. prijem učenika se vršio prema rezultatima sa prijemnog ispita. Prema objavljenom konkursu na prijemnom ispitu je izašlo 420 učenika srpske i albanske nastave. Od ukupnog broja prijavljenih na ispitu, prijemni ispit je položilo 224 učenika i to 113 srpske nastave i 111 učenika albanske nastave.

Kasnije, u okviru ekonomske škole, tačnije 11.06.1966. pod brojem 0113436/1 otvorena je Gimnazija.

Školske 1966/67. bilo je 25 odeljenja i to 14 odeljenja u ekonomskoj i 12 odeljenja u Gimnaziji sa ukupno 750 učenika. U stvari Gimnazija je počela sa radom 1964. godine a verifikovana je 1966. godine.

Odlukom pokrajinskog komiteta za prosvetu, nauku i kulturu u Prištini u okviru Ekonomske škole i Gimnazije otvaraju se odeljenja za kvalifikovane radnike. Odlukom 020-40 od 31.07.1972. godine škola za kvalifikovane radnike se odvaja i postaje samostalna škola pod imenom “Alji Keljmendi”, tako da u Vučitrnu tada imamo dve srednje škole: Gimnaziju “Moša Pijade” i školu za kvalifikovane radnike “Alji Keljmendi”. Godine 1976. Gimnazija i škola za kvalifikovane radnike se spajaju i formiraju Srednje-školski centar –  SŠC “Muharem Bekteši” pod brojem 01-613/3 br. 317/76 od 05.05.1976. Centar postoji sve do 1990. godine kada je usvojena nova mreža srednjih škola u Republici Srbiji. U Vučitrnu se formiraju  dve škole: Gimnazija i Tehnička škola.

Od školske 1991. godine nastava se izvodi samo na srpskom jeziku jer su učenici albanske nastave bojkotovali legalne škole Republike Srbije.

Takva situacija je bila sve do 17. juna 1999. godine kada je izvršen egzodus srpskog i crnogorskog stanovništva pa u opštini Vučitrn u 38 naselja koja su bila nacionalno mešovita , kao i u samom Vučitrnu nema više srba i crnogoraca.

Veći deo stanovništva je svoje privremeno utočište našao u severnom delu Kos.Mitrovice, a veoma mali deo je otišao van Kosova i Metohije.

Od septembra 1999. godine Gimnazija i Tehnička škola iz Vučitrna rade  u Kos. Mitrovici u zgradi Tehničke škole “Mihajlo Petrović –Alas” . Nastava se od 1999. godine izvodi u 11 odeljenja, 4 odeljenja Gimnazije društveno-jezičkog smera i 7 odeljenja za područje rada Mašinstvo i obrada metala.

Share Button